İdarenin 60 günlük cevap verme süresi 30 güne düşürüldü. Dava açma hakkınızı kaybetmeyin

Yazar: Av. Ali Güvenç KİRAZ

Tarih: Nov. 3, 2021

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, Gayrimenkul Hukuku veya diğer tüm hukuk alanlarında idari işlemlerle ilgili kanunlarda yer alan özel süreleri kaleme aldı. İşte Kiraz'ın o yazısı.

Gayrimenkul Hukuku veya diğer tüm hukuk alanlarında idari işlemlerle ilgili kanunlarda yer alan özel süreler olmadıkça idarenin cevap verme süresi genel olarak 60 gündü. Yani siz belediyeye, tapuya, bakanlık veya il müdürlüklerine başvurduğunuzda idare vermiş olduğunuz dilekçeye yönelik hemen cevap verebileceği gibi hiç cevap vermeyebilir. Bu noktada idare hukukunun temel prensibi olan vatandaşın sonsuz sürede beklemesi diye bir durum olamayacağı için de zımni red kavramı getirilmiştir. Buna göre siz idareye bir başvuruda bulundunuz, itiraz ettiniz ve idare size eskiden 60 gün içerisinde hiç cevap vermediği takdirde başvurunuzdan itibaren 60.günün sonunda dilekçenizdeki talebi red ettiği varsayılıyor (zımnen red) ve bu sürenin sonunda itibaren başlamak üzere idari işlemin niteliğine göre (30 veya 60 gün genelde) dava açma süresi içerisinde dava açmanız gerekiyordu. Örneğin 6306 sayılı yasa yani kentsel dönüşüm yasası kapsamında bir başvuruda bulundunuz ve idare size 60 gün içerisinde cevap vermiyor ise başvurunuzun red edildiği varsayılıyor ve 30 gün içerisinde (kentsel dönüşüm yasasında idari dava açma süresi 30 gündür) dava açmanız gerekiyordu bu süreyi kaçırmanız halinde ise dava açmanız mümkün görünmemektedir.

14.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7331 sayılı Torba Kanun yani “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve yukarıda belirtmiş olduğumuz sürelerde idarenin cevap verme süresi kısaltılmıştır. Yeni düzenlemeye göre;

İYUK 10.madde gereğince idari davaya konu edilecek olan başvurularda veya İYUK 11.Maddesi gereğince idari işlemin iptalini dava etmek isteyenler üst makam veya kararı veren makamdan işlemin kaldırılması, değiştirilmesi, yeni işlem tesisi veya geri alınması için başvuruda bulunmuşlarsa idarenin cevap verme süresi (zımni red süresi) 60 günden 30 güne düşürülmüştür. Yine idare bu 30 gün içinde cevap vermiş ama cevabı kesin değilse idarenin kesin cevap verme süresi 6 aydan 4 aya düşürülmüştür. İYUK 13.madde gereğince idareye karşı açılacak olan tam yargı davalarında dava koşulu olan idareye başvuruda bulunma zorunluluğu kapsamında idarenin 60 günde cevap verme süresi yine 30 güne düşürülmüştür.

Bu aslında vatandaş açısından idarenin hızlı bir şekilde hareket etmesini yani 30 gün içerisinde başvurulara, itirazlara cevap vermesi zorunluluğunu doğurmuştur. Ancak özellikle 14 Temmuz sonrasında yapılan idari başvurular açısından bu hususun bilinmemesinin şöyle bir tehlikesi oluşmuştur. Vatandaş idarenin zımni red süresini 60 gün olarak düşünerek dilekçesinin cevabını 60.günde red edilmiş varsayarak yine davasını idari işlemin niteliğine göre 30 veya 60 gün ise bu sürelerin sonuna doğru açmak isteyebilir. Bu durumda aslında değişen yeni İYUK ile cevap verme süresi 30 gün olduğu için her iki halde de dava açma süresini kaybedilebilecektir.

Bu nedenle de vatandaşlarımız tapuya, belediyeye ve her türlü kamu kurum veya kuruluşuna yapacağı başvuruda artık 60 günlük cevap verme süresi yani zımni red süresi olmadığını 14 Temmuz 2021 tarihi itibariyle bu sürenin 30 güne düşürüldüğünü bu 30 günden sonra davalarını açmak zorunda olduklarını bu süreyi dikkate almadan eski sürelerle hesap yaptıkları ve dava açtıkları takdirde süre nedeniyle davalarının red edilme riskinin olduğunu bilmeleri gerekiyor.

Saygılarımızla
Av.Ali Güvenç KİRAZ

Kaynak: https://emlakkulisi.com/gayrimenkul-davalarinda-hakkinizi-kaybetmeyin/686662