Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

profession-image

04.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.

Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

  • Kamulaştırma Kanunu kaynaklı temel ihtilaflar
  • Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve ödenmesi kaynaklı ihtilaflar
  • Kamulaştırmasız El Atma Kaynaklı 1983 öncesi ve sonrasına yönelik ihtilaflar
  • Acele Kamulaştırma Davaları